Köp sanly iş saparlary ýadadyp biler. Esasan hem gatnaw uçarlarynda syýahat edeniňizde… Ýolagçylaryň sanynyň köplügi, gonuş wagtyndaky nobatlar, uçuşyň oňaýsyz wagty, köp sanly münüp-düşmeler — bularyň ählisi örän ýadadýar. Bu ýagdaýda hatda biznes bölümdäki oňat ýer hem halas etmeýär. Eger-de syýahat etmegi goýup bilmeýän bolsaňyz, onda syaýahatyň hilini birnäçe esse artdyrmak mümkin. Munuň üçin oňat uçar edinmek ýeterlikdir.

Hususy uçaryň artykmaçlyklary

Hususy howa gämiňiziň bolmagy köp meseleleriň çözgüdi bolup çykyş edýär. Şol sanda:

 • Siz ugramagyň wagtyny özüňiz kesgitleýärsiňiz, hem-de munuň bilen öz iş wagtyňyzy optimizirleýärsiňiz;
 • Uçaryň münerine (trapyna) awtoulagly baryp baryp ýa-da uçuşa VIP-müşderiler üçin niýetlenen terminalynda garaşyp bilersiňiz;
 • Oňaýly çarter gatnawynyň gözlegi bilen bagly meselelerden daşda bolýarsyňyz (ýa-da ony buýurmak bilen bagly çykdajylardan);
 • Boş gaýdyş gatnawlary tölemegiň geregi ýok;
 • Özüňiz oňaýly uçuş gatnaw ýollaryny düzýärsiňiz
 • we ş.m.

Bu artykmaçlyklaryň gysgaça sanawy, ýogsa olar has köp.

Nähili uçary saýlamaly?

Saýlamak aladasy ilkinji adamlaryň pikirlenme ukybynyň dörän döwründen bäri adamy alada goýýar. Eger-de ilkidurmuş adamlary özlerini aman gutarmagyň aladasyny eden bolsalar, häzirkizaman adamlary öz ýaşaýşynyň rahatlygy, öz işewürliginiň optimizasiýasy, hatda işewür toparlarda öz abraýy barada alada edýärler. Rahat (kaşaňlyk nyşanlary bolan) uçar bolsa, sizi planetanyň islendik nokadyna tiz wagtda eltip biler, bu bolsa öz gezeginde eýesini jemgyýetde saýlama orna ýetirip, onuň durmuşyny has oňaýly, işini bolsa has şowly eder.

Ýöne bazarda müňlerçe dürli görnüşler görkezilen bolsa, öz saýlawyňy haýsynda saklamaly? Olaryň köpüsi gyzykly innowasiýalary, tizligi, rahatlygy hatda kaşaňlygy bilen hem öwnüp bilerler. Ýöne olaryň ählisi bu artykmaçlyklaryň barysyny özünde jemläp bilmeýärler. Köplenç kemçilikleriň kiçi bolmadyk toplumyna eýedirler. Ýöne birnäçe hödürlemelerde kemçilikler minimuma çenli azaldylan, artykmaçlyklar bolsa altyn aralyga ýetirilendir, bu bolsa geljekki eýäniň edýän talaplarydyr. Bu hili uçar öndürijileriniň biri hem Bombardier Aerospace kompaniýasydyr. Onuň önümçilik kuwwadynda bütinleý üýtgeşik howa gämileriniň görnüşleri gurulýar. Şol sanda, Bombardier Global ýygnanyşygynyň uçarlary öňdebaryjy awiasion birleşikleri tarapyndan iň gowy uçarlar diýlip bellenildiler.

Bombardier Global uçarlary

Bu ýygnanyşygyň işewür-jetleri öndürijiniň howa gämileriniň üçünji maşgalasy bolup durýar we aýratyn uzak magistral klasyna bölünendir. Olar çenden aşa uzak aralyklary ýangyjy dolduryp durmazdan geçýärler we şunlukda bortda ýerleşmegiň örän oňat şertlerini döredýärler.

Bombardier Global Express XRS – öz bortuna 19 ýolagçyny alyp bilýär — düýpgöter täzeden işlenilen we täze ganat alandyr. Ol planetanyň aralary iň uzak bolan iki şäherini bir gezek ýangyç guýlanda birikdirmäge ukyplydyr.

Bombardier Global 5000 öz adyny uçup biljek uzaklygy esasynda aldy – 5000 mil. Bu işewür-jetiň üç esasy aýratynlyklarynyň biridir. Beýleki ikisi – bu tizlik (0, 89 gerim) we maksimal rahatlylyk (iki aýratyn sanuzel we oňaýly krowada öwrüp bolýan kürsiler). Bu artykmaçlyklar görnüşiň has hem meşhur bolmagyna itergi berdiler.

Bombardier Global 6000 Global ýygnanyşyklarynyň iň kaşaň uçary adyna eýe boldy. Salonyň ýokarlandyrylan göwrümi içki bezegi kaşaň restoranyňkydan ýa-da bäş ýyldyzly myhmanhananyň içki bezeginden kem edilmezligine itergi berdi. Hatda siz ýatyp dynjyňyzy almak isleýändigiňizi aýdanyňyzdan, size bortda oňaýly krowady taýýarlap bererler. Häzirkizaman enjamlary bolsa “kagyzsyz uçuşlar” (täze gelýän maglumatlar esasynda marşrudy düzmek) şeýle hem, bütin iş tertibiniň howpsuzlygy bilen üpjün eder.

Bombardier Global 7000 uly doganlary ýaly uçuşyň uzaklygy bilen tapawutlanýar (13700 km çenli) we rahatlygy bilen haýrana galdyrýar. Ýolagçylar mişlen ýyldyzlary bilen bellenen abraýly restoranlaryň kaşaňlygyndan çetde durmaýan stolly we kürsüli zolagynyň daşyndan, kürsüli dynç alyş zolagyndan we uçuşyň dowamynda gowy ukyňy alyp boljak, aýratyn krowatly otagdan peýdalanyp bilerler.

Bombardier Global 8000 has uzaklyga uçup bilýänligi bilen tapawutlanýar. Kompaniýanyň gurujylarynyň bellemeklerine görä – öndürijiniň bu ýygnanyşygyndaky uçarlaryndan, şeýle hem bu klasdaky islendik beýleki işewür-jetden hem uzak aralyga uçmaga ukyply.

Size diňe özüňize laýyk uçary saýlap buýurmak galýar.

Aviav TM (Cofrance SARL) kompaniýasynyň hünärmenleri bilen habarlaşyň!

Bombardier Global 6000 Global ýygnanyşyklarynyň iň kaşaň uçary adyna eýe boldy. Salonyň ýokarlandyrylan göwrümi içki bezegi kaşaň restoranyňkydan ýa-da bäş ýyldyzly myhmanhananyň içki bezeginden kem edilmezligine itergi berdi. Hatda siz ýatyp dynjyňyzy almak isleýändigiňizi aýdanyňyzdan, size bortda oňaýly krowady taýýarlap bererler. Häzirkizaman enjamlary bolsa “kagyzsyz uçuşlar” (täze gelýän maglumatlar esasynda marşrudy düzmek) şeýle hem, bütin iş tertibiniň howpsuzlygy bilen üpjün eder.

Bombardier Global 7000 uly doganlary ýaly uçuşyň uzaklygy bilen tapawutlanýar (13700 km çenli) we rahatlygy bilen haýrana galdyrýar. Ýolagçylar mişlen ýyldyzlary bilen bellenen abraýly restoranlaryň kaşaňlygyndan çetde durmaýan stolly we kürsüli zolagynyň daşyndan, kürsüli dynç alyş zolagyndan we uçuşyň dowamynda gowy ukyňy alyp boljak, aýratyn krowatly otagdan peýdalanyp bilerler.

Bombardier Global 8000 has uzaklyga uçup bilýänligi bilen tapawutlanýar. Kompaniýanyň gurujylarynyň bellemeklerine görä – öndürijiniň bu ýygnanyşygyndaky uçarlaryndan, şeýle hem bu klasdaky islendik beýleki işewür-jetden hem uzak aralyga uçmaga ukyply.

Size diňe özüňize laýyk uçary saýlap buýurmak galýar.

Näme üçin saýlawy Aviav TM saklamaly?

Biziň müşderilerimiz ägirt uly Ýer planetasynyň dürli künjeklerinde ýaşaýarlar, olaryň işewürligi bolsa, köplenç birnäçe ýurtlara ýaýraýar, bu bolsa öz gezeginde elmydama uzak aralyklary geçmegi talap edýär. Aviav TM  işi bolsa degişli meseleleri çözmekde – şol sanda täze uçar bilen üpjün etmekde jemlenýär. Ýöne müşderileriň Cofrance SARL saýlamaklary diňe bular bilen çäklenmeýär, eýsem:

 

 • Aviav TM (Cofrance SARL) köne dünýäniň öňdebaryjy awiasion dellalydyr, biziň eginlerimizde näçe ýyllyk iş tejribesi we dünýäniň ýüzlerçe ýurtlarynda wekilhanalarymyz bar;
 • Biziň müşderilerimiz nirede ýerleşýändigi ýa-da ýaşaýandygyna 24/7 goldaw bilen üpjün edilendirler;
 • Biziň hyzmatdaşlarymyzyň arasynda Wyvern Ltd. (her bir uçuşyň howpsuzlygyna jogapkär), ARGUS International (audit ugrundan öňdebaryjy bilermen), şeýle hem EBAA (Ýewropanyň işewürlik awiasiýa birleşmesi) we NBAA (Milli işewürlik awiasiýa birleşmesi);
 • Biz müşderilerimize hemişe diňe bir taýýar jetleri hödürlemän, eýsem, öňdebaryjy awiaöndürijileriniň aglabasynda arzuwyňyzdaky howa gämisini gurduryp bileris, biz ýönekeý bir uçarlaryň satyjylary däldiris. Awiaöndürijiler bilen ýakyndan hyzmatdaşlygymyzyň esasynda Cofrance SARL öz müşderilerini uçaryň ulanylyş döwründe jetiň hyzmaty, şol sanda meýilnamalaýyn bejeriş işleri, şeýle hem salonyň goşmaça týuningi we uçaryň tehniki enjamlaşdyrylmasy bilen üpjün edýär;
 • Aviav TM howa gämisiniň gözleg tapgyrynda, şeýle hem ylalaşygyň baglaşylýan tapgyrynda ýokary gizlinligini kepillendirýär;
 • Biz ähli işlerde kanuny arassalygy, şeýle hem berk maliýe hasabaty we ylalaşygyň düzülmek we barlag hem-de ekspertiza tapgyrlarynda işleriň wagtly-wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün ederis;
 • Biziň hemişeki müşderilerimiz üçin amatly kredit ulgamy hereket edýär;
 • Müşderimiziň islegi – biziň üçin kanundyr!

Ähli durmuşyňyzyň arzuwyny amala aşyryň – Aviav TM kömegi bilen superjet ediniň. Biz siz bilen iş salyşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!